Obchodné podmienky

Predávajúci, ktorý uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim na území Slovenskej republiky na základe týchto predajných podmienok, je Lemonweb s.r.o. so sídlom v Matúškovo 925 01 Matúškovo 333, IČO: 46424849, DIČ: 2023375134, SK DIČ: SK2023375134, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel SRO, vložka číslo 28392/T
 

Základné ustanovenia

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky a to prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti, o tom však bude kupujúci okamžite informovaný. Objednávanie tovaru: Kupujúci – spotrebiteľ po zoznámení sa s internetovým katalógom a ponukou predávajúceho, si vyberie tovar ponúkaný v aktuálnom internetovom katalógu, v ponuke predávajúceho a vybraný tovar, o ktorého zakúpenie má záujem, objedná u predávajúceho pomocou objednávky – objednávkového formulára. Pokiaľ si vyberiete tovar, vložte ho do košíka, alebo objednávkového formulára. Následne je potrebné, vyplniť všetky prednastavené formuláre, aby sme Vám vedeli tovar doručiť. Vtedy stačí, aby ste uviedli meno, adresu, kam máme tovar zaslať, mailovú adresu na potvrdenie objednávky a svoje telefónne číslo, na ktorom Vás budeme kontaktovať v prípade potreby. Prípadne nám môžete zatelefonovať na tel. č. 0911 421 404 a tovar si objednať telefonicky. Objednávky – objednávkové formuláre môžu byť zasielané po celý kalendárny rok a budú spracované nasledujúci pracovný deň. Základnou podmienkou prijatia objednávky je správne vyplnený objednávkový formulár zaslaný spoločnosti Lemonweb s.r.o. . Objednávku, prijatie objednávkového formulára potvrdí pracovník spoločnosti Lemonweb s.r.o.  najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom telefónu, alebo elektronickej pošty. Ceny: Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Ku konečnej cene tovaru sa pripočítava poštovné. Za tovar platíte vždy cenu, aká je uvedená na našej internetovej stránke v čase Vašej objednávky. Ceny výrobkov spoločnosti Lemonweb s.r.o.  sú uvádzané v eurách. V kúpnej cene je zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.
 

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované tretím subjektom (okrem pošty a kuriérskej spoločnosti, aj to len za účelom dodania tovaru). Slúžia výhradne na rýchle dodanie Vašej objednávky, prípadne ak Vás potrebujeme kontaktovať a overiť informácie spojené s objednávkou. Dodacie podmienky: Tovar posielame Slovenskou poštou formou dobierky. Cena poštovného je uvedené v objednávkovom formulári. Dodacia doba je uvedená v objednávkovom formulári. V prípade nepredvídateľných okolností sa môže dodacia doba predĺžiť. O tom Vás však budeme okamžite informovať. Tovar je dodávaný zabalený. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 

Spôsoby platby

Tovar platíte vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. V každej zásielke je priložená originálna faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Odstúpenie: V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade je kupujúci – spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť jemu dodaný tovar na adresu sídla spoločnosti Lemonweb s.r.o. , a to prostredníctvom dopravnej služby, ktorá tovar dodala zákazníkovi – spotrebiteľovi. Peniaze Vám vrátime, alebo si môžete vybrať iný tovar. Tovar musí byť nepoškodený, úplný, vrátane jeho kompletného príslušenstva, v pôvodnom obale a bez známok použitia. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, otvorený, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
 

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení len v prípade dohody s predávajúcim a v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po jej odoslaní alebo nevyzdvihnutí objednávky odoslanej na dobierku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním - 10,-eur za jednu odoslanú objednávku. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 

Záruka a reklamácie

Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru: Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch a to cez e-mail hello@starpass.site, telefonicky, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení (faktúru) a stručný popis závady. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Vrátenie tovaru: Tovar nesmie byť poškodený ,bez akýchkoľvek známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom a neporušenom obale a s kompletným príslušenstvom poslať späť v uvedenej lehote.
 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinnou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Akékoľvek odchýlky, zmeny či doplnenia týchto obchodných podmienok internetového obchodu musí predávajúci a kupujúci – spotrebiteľ dohodnúť v písomnej podobe, a to pred odoslaním objednávky, objednávkového formulára.